„IMMERGAS ROADSHOW KVÍZJÁTÉK” NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

Az „IMMERGAS ROADSHOW KVÍZJÁTÉK " elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője Immergas Hungária Kft. (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Rádió utca 1/b.; Cg.: 13 09 100666; adószám: 13249872-2-13, a továbbiakban: Szervező). A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező látja el.

 1. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

2.1. A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, a 2.11. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: Játékos) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt

 • 2.1.1.a nyereményjátékban feltett 3 kérdésből, mind a 3 kérdésre helyesen válaszol, valamint

 • 2.1.2.a nyereményjátékhoz tartozó, 4. pontban adatait megadja: teljes név, e-mail cím, telefonszám, és a megfelelő mező bejelölésével elfogadja a jelen játékszabályzatban (a továbbiakban: Játékszabályzat) írt valamennyi feltételt, és hozzájárul az adatainak a Játékkal összefüggő – a jelen Játékszabályzatban írtak szerinti – kezeléséhez.

2.2. A Játékosok a Regisztráció során megadott e-mail címük útján kerülnek azonosításra, így az e- mail cím esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése, elérhetetlensége) Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

2.3. A Játékszabályzatnak megfelelő, de nem valós adatokat tartalmazó Pályázatok érvénytelenek, és azok nem kerülnek figyelembevételre a Játékban.

2.4. Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

2.5. Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját adataik megadásával küldenek be a Játékba.

2.6. A Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált, saját e-mail címük megadásával küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált e-mail címet vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

2.7. A Játékból ki vannak zárva a Szervező, a Lebonyolító, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek dolgozói és mindezen személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

2.8. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, nem valós e-mail címmel, vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

3.1. A Játék teljes időtartama 2023. szeptember 5-től 2023. október 5-ig tart.

3.2. JÁTÉKIDŐSZAKOK

 • 2023.09.05-től - 2023.09.07-ig
 • 2023.09.13-tól - 2023.09.15-ig
 • 2023.09.19-től - 2023.09.22-ig
 • 2023.09.26-tól - 2023.09.27-ig
 • 2023.10.03-től - 2023.10.05-ig

4. SORSOLÁS

4.1. NYEREMÉNYEK SORSOLÁSA

4.2. a Lebonyolító a fentebb feltüntetett játékhetek időtartama alatt, az adott héten beküldött valamennyi érvényes Pályázat közül, a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással a lentebb felsorolt dátumokban 1 darab nyertest hirdet.

A nyeremények sorsolására a Lebonyolító székhelyén (cím: 2310, Szigetszentmiklós, Rádió u. 1/B) kerül sor az alábbi időpontokban:

 • 2023.09.08.
 • 2023.09.15.
 • 2023.09.22.
 • 2023.09.28.
 • 2023.10.06.

4.3. A Szervező a sorsoláson a 6.1. pontban meghatározott Nyeremény vonatkozásában hetente 1 (egy) db tartaléknyertes Pályázatot sorsol ki. A tartaléknyertes Pályázatot beküldő Játékos jogosulttá válik a Nyereményre a jelen Játékszabályzatban foglaltak szerint, amennyiben a nyertes Pályázat bármely okból érvénytelen, vagy a nyertes Pályázatot beküldő Játékos a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül, vagy a Nyereményt a 7.1 . pontban foglalt időtartamon belül nem veszi át.

5. NYEREMÉNYEK, NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

5.1. NYEREMÉNYEK

 • 5 db Helly Hansen cipő

5.2. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható.

5.3. A Nyeremény kiszállítása kizárólag magyarországi szállítási címre történhet.

6. EREDMÉNYHIRDETÉS

A Nyertest a Lebonyolító a Sorsolást követő 2 munkanapban, a Nyertes által megadott e-mail címen keresztül értesíti.

7. NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NAPI NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

7.1. A Lebonyolító a nyertes Játékosokat legkésőbb az adott sorsolást követő 1 (egy) munkanapon belül értesíti a Regisztrációkor megadott e-mail címen, majd visszajelzés hiányában, további 1(egy) napon belül ismételten (a továbbiakban: Értesítés). A nyertes Játékos legkésőbb a második Értesítést követő munkanapon belül köteles visszaigazolni az Értesítést a marketing@immergas.hu e-mail címen és megadni a Nyeremény átadásához szükséges adatokat: a teljes nevét, telefonszámát, címét. Amennyiben a nyertes Játékos a jelen pontban írt határidőt elmulasztja, a Pályázata kizárásra kerül, és Lebonyolító tartaléknyertest jelöl ki. Amennyiben a Lebonyolító a nyertes Játékost a Regisztráció során megadott adatok valótlansága, hiányossága/hibája miatt, vagy egyéb okból nem tudja értesíteni a fenti időtartamon belül vagy a Játékos az értesítésre nem reagál, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető és Lebonyolító jogosult tartaléknyertest értesíteni és részére a Nyereményt átadni.

7.2. A Nyeremény futárszolgálattal kerül átadásra a nyertes részére. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átadására legkésőbb a 7.1. pontban írt határidőben sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, úgy ezen körülmény a Lebonyolító terhére nem értékelhető. A Lebonyolító a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

7.3. A Szervező a Nyereményt és a nyertest a sorsolást követő 24 órán belül a Weboldalon közzéteszi. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékos neve jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul.

7.4. A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a Pályázatán feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

8. ADÓZÁS

A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

9. INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL

A Játékról részletes információk a Nyereményjáték Weboldalán (immergas.hu/roadshow-kvizjatek) érhetők el.

10. ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK

10.1. A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos Adatkezelési Tájékozató itt megtekinthető.

10.2. A jelen Játékban történő részvétel, valamint a részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás hozzájárulás alapú, ugyanakkor, ha a Játékos nem járul hozzá a személyes adatai kezeléséhez úgy a részvétele a Játékban nem lehetséges. Ha Játékos a Játék időtartama alatt, illetőleg a nyeremény átadása előtt adatainak törlését vagy korlátozását kéri, vagy visszavonja az adatkezeléshez történő hozzájárulását, akkor a Játékból kizárásra kerül.

11. VEGYES RENDELKEZÉSEK

11.1. A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremények átadásának – Szervező, Lebonyolító érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

11.2. A Szervező és a Lebonyolító a Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak, a nyertes Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény tárgyát képező esemény szervezőjével, illetve a Nyeremény forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

11.3. A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a Weboldalt, illetve az azokat működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak Nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

11.4. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

11.5. Ha a Játékos adat- illetve kódfeltöltés közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, telefonhálózattal, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

11.6. Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét a Weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Weboldal nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse. 11.7. A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog. 11.8. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit tartalmazó jelen Játékszabályzatot indokolás nélkül bármikor módosítsa, ideértve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

Budapest, 2023. szeptember 5.

Oldal tetejére