TAPASZTALAT ÉS BIZALOM:
5 ÉV TELJES KÖRŰ JÓTÁLLÁS MINDEN IMMERGAS GÁZKÉSZÜLÉKRE ÉS HŐSZIVATTYÚRA

Az Immergas mindig nagy hangsúlyt fektetett az általa gyártott termékek kiváló minőségére. Ennek a folyamatnak egyik fontos része a kazánok pontos beállítása és minden részletre kiterjedő próbaüzeme a gyártás során és a késztermékkel gyártósor végén, a termék becsomagolása előtt.

Ez azonban soha nem helyettesítheti a Felhasználónál már felszerelt gázkazán Immergas Szakszerviz által történő hivatalos üzembe helyezését, hiszen nincs két egyforma fűtési rendszer vagy üzemeltetési körülmény. A telepítési helyszín sajátosságaihoz az adott gázkészüléket be kell szabályozni (hozzá kell igazítani), hogy a teljes rendszer a lehető legjobb hatékonysággal tudjon működni.

A magyarországi törvények és jogszabályok értelmében a gázkészülék beüzemelés köteles tartós fogyasztási cikk, így azt csak a gyártó által felhatalmazott szakszerviz általi beüzemelést követően lehet használatba venni, azaz üzemeltetni, valamint a gázkészülékeket a gyártó által előírt gyakorisággal, jelen esetben évente karban kell tartatni a JÓTÁLLÁSTÓL függetlenül!

A termékeink minőségét és élettartamát is igazolva minden Immergas gázkészülékre és hőszivattyúra 5 ÉV TELJES KÖRŰ JÓTÁLLÁSI IDŐT biztosítunk.
 

Alapvető feltételek:

•    A felszerelt Immergas készüléket Immergas által feljogosított és szerződött szakszerviz hivatalosan beüzemeli

•    Rendszeres, évenkénti karbantartás elvégeztetése az Immergas által feljogosított és szerződött szakszervizzel

    A karbantartást legkésőbb az üzembe helyezés dátumától számított 12 hónap leteltéig kell elvégeztetni.

 

A jótállás részletes feltételeit, kérjük, olvassa el az alábbiakban, melyeket a termékhez mellékelt, gyáriszámmal ellátott Jótállási jegyben is megtalál! A jótállási jegyet minden esetben a gázkészülék vagy hőszivattyú csomagoló dobozára ragasztott átlátszó tasakban találja.

Vásárláskor kérjük, hogy ellenőrizze a Jótállási jegy megfelelő kitöltését!
 

Jótállási feltételek a 2021. január 1. után vásárolt termékekhez
Jótállási feltételek a 2020. december 31. előtt vásárolt termékekhez


Jótállási feltételek a 2021. január 1. után vásárolt termékekhez

1. A fogyasztási cikk – a továbbiakban: Termék – azonosításra alkalmas adatokat a Termékhez kiadott Jótállási jegy jobb felső sarkában lehet megtalálni.

2. A jótállásra kötelezett vállalkozás – a továbbiakban: Eladó – neve és címe a Jótállási jegyen a 7. pontban található, amennyiben azt az Eladó megfelelő módon kitöltötte.

3. A Termék gyártójának neve, címe:

   (a) Gázkazánok, rozsdamentes tárolók, DIM modulok, szabályozástechnika, égéstermék elvezető rendszerek esetében:
        Immergas S.p.A. 42041 Brescello (RE), Olaszország
        Tel.: +39 0522 689011, Fax: +39 0522 680617
        E-mail: consulenza@immergas.com
        Honlap: www.immergas.com 

   (b) Zománcozott HMV tárolók, fűtési puffertárolók esetében:
        Družstevní závody Dražice-strojírna s.r.o. 294 71 Benatky nad Jizerou, Cseh Köztársaság
        Tel.: +42 0326 370977, Fax: +42 0326 370900
        E-mail: export@dzd.cz
        Honlap: www.dzd.cz 

4. A Termék magyarországi importőre: – a továbbiakban: Importőr – neve: 
        Immergas Hungária Kft.

   (a) székhely: H-2310 Szigetszentmiklós, Rádió u. 1/b.

   (b) elérhetőségei:
       Telefon: +36 24 525 80; Ügyfélszolgálat: +36 80 990 960
       E-mail: szerviz@immergas.hu 
       Honlap: www.immergas.hu

5. A jótállási kötelezettséget az Eladó, az Importőr, illetve az Importőr által kijelölt szakszerviz – a továbbiakban: Szakszerviz - útján teljesíti.

6. Az 1. pontban megnevezett Termék esetében, amennyiben az gázkészülék vagy hőszivattyú, kizárólag Szakszerviz útján helyezhető üzembe.

7. A Jótállási jegyen fel kell tüntetni a szerződéskötés (értékesítés) időpontját.

8. A Jótállási jegyen fel kell tüntetni a Termék fogyasztó részére történő átadásának időpontját.

9. A Jótállási jegyen fel kell tüntetni a Termék üzembe helyezésének időpontját.

10. A jótállás időtartama:

   (a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
   (b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
   (c) 250 000 forint eladási ár felett három év.

Az Importőr a jelen pontban meghatározott jótállási időt 5 évre (3 évvel a 10/b. és 2 évvel a 10/c. feltétel esetén) meghosszabbítja – a továbbiakban: Kiterjesztett Jótállás – az alábbi terméktípusok esetében, feltéve, hogy a 20. pontban meghatározott feltételek a jótállás idő teljes időtartama alatt (így a Kiterjesztett Jótállás időtartam alatt is) teljes körűen teljesülnek.
Kiterjesztett Jótállással érintett Termékek (terméktípusok):
   (i)  gázkészülékek;
   (ii) hőszivattyúk.

11. A jótállási határidő a Termék fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést az Importőr vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a fogyasztó a Terméket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a Termék átadásának napja.

12. A fogyasztó fogyasztói jogvita esetén a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

13. A jótállásból eredő jogokat a Termék tulajdonosa érvényesítheti a jótállás időtartama alatt.

14. A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti.

15. A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek, annak nem feltétele a Termék felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása.

16. Kijavítás iránti igény az Eladó székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén vagy a Szakszervizeknél, mint javítószolgálatoknál közvetlenül is érvényesíthető. A Szakszervizek nevei és elérhetőségei megtekinthetők a www.immergas.hu weboldalon.

17. Gázkészülék és hőszivattyú esetén a Termék tulajdonosa köteles gondoskodni a Termék rendszeres, évenkénti karbantartásáról. A karbantartásokat a Jótállási jegy 1. pontjában megnevezett Termék esetén, amennyiben az gázkészülék vagy hőszivattyú, kizárólag Szakszerviz végezheti el.

18. A Termék meghibásodását a Fogyasztó köteles haladéktalanul a Szakszerviznek vagy az Importőrnek bejelenteni. A közlés késedelméből eredő károkért a Fogyasztó a felelős. A jótállás alapján történő kijavítás során Szakszerviz jár el.

19. A jótállás nem érvényesíthető azon hibákra különösen, de nem kizárólagosan, amelyek keletkezése:

   (a) a nem megfelelő szállításra, a nem rendeltetésszerű használatra, szakszerűtlen kezelésre, a nem megfelelő alkatrész beépítésre, átalakításra;

   (b) helytelen tárolás vagy külső behatás következtében a Terméken keletkező mechanikai sérülésekre;

   (c) a Termékhez csatlakozó épületgépészeti rendszerre vagy villamos hálózatból származó káros hatásokra (pl.: szennyezettség, vízkőképződés, oxigéndiffúzió, nem megengedett adalék-anyagok alkalmazása, túlfeszültség, nem megfelelő víz-, vagy gáznyomás, nem megfelelően kiépített kondenzátum elvezetés, stb.);

   (d) nem megfelelő javításra;

   (e) nem gyári alkatrészek beszerelésére (gyári alkatrésznek minősül az Immergas Hungária Kft., mint Importőr által importált és közvetlenül vagy közvetetten értékesített alkatrész);

   (f) adott hiba észlelését követő késedelmes bejelentésére
vezethetőek vissza.

20. A Kiterjesztett Jótállás feltételei

   (a) A Kiterjesztett Jótállás kizárólag a vásárláskor átadott és érvényesített Jótállási jegy, a Termék üzembe helyezésének megfelelőségét igazoló munkalap és a Termék megvásárlását bizonyító számla bemutatásával érvényesíthető. Kérjük, ellenőrizze, hogy a Jótállási jegyen minden adat megfelelően van-e kitöltve (a Forgalmazó, a beüzemelő adatai, bélyegzője és a dátumok). Elveszett vagy érvénytelen Jótállási jegyet csak a vásárlást igazoló számlának vagy másolatának bemutatása esetén, a regisztrációs adatok alapján térítés ellenében pótol az Importőr, feltéve, hogy az adott Terméket az Importőr importálta.

   (b) A Kiterjesztett Jótállás feltétele, hogy a Termék beüzemelését, továbbá a Termékre meghatározott karbantartási munkálatokat, a Termékre meghatározott gyakorisággal, az Importőr által felhatalmazott Szakszerviz végezze el és ezt szükség esetén igazolja.

   (c) A Kiterjesztett Jótállás feltétele, hogy a Terméket a rendeltetése szerint, a Termékhez mellékelt kezelési és karbantartási útmutató alapján működtessék.

   (d) A Termék üzembe helyezését, továbbá a szükséges karbantartásokat a Fogyasztónak kell kérnie a Szakszerviztől. Az üzembe helyezés, a működéshez szükséges elektromos kábelek és csatlakozók telepítésének költségei, a karbantartás, valamint a karbantartás során felhasznált tömítő és szigetelő anyagok költsége, valamint a megfelelő működéshez szükséges elektródák és (amennyiben van) az anódrúd cseréjének költségei a Fogyasztót terhelik! Amennyiben az üzembe helyezés vagy a karbantartás a rendeltetésszerű használathoz szükséges működési feltételek hiányossága miatt meghiúsul, a megismételt kiszállás többletköltségei is a Fogyasztót terhelik!

   (e) A Kiterjesztett Jótállás keretében csak a Termék javítása igényelhető. Ha a jelen Jótállási Feltételek másként nem rendelkezik, a javítás a Fogyasztó számára díjtalan, annak során csak új, gyári alkatrészek építhetőek be. Hibás Termék esetén a Szakszerviznek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést megfelelő határidőn belül a Fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül elvégezze. A Termék kijavítása esetén a jótállási idő meghosszabbodik azzal az idővel, amíg a hiba bejelentésétől a Fogyasztó a Terméket rendeltetésszerűen nem tudta használni. A Termék vagy annak jelentős részének cseréje esetén a kicserélt alkatrészre a jótállás időtartama újra kezdődik (jelentős résznek tekintendő a hőcserélő, az égő, a gázarmatúra, a szivattyú, a ventilátor, a vezérlés, illetve hőszivattyúnál a kompresszor is).

   (f) Kiterjesztett Jótállás keretében a Termék cseréjének, a vételár visszatérítésének, illetve a vételár leszállításának nincs helye.

   (g) A Kiterjesztett Jótállásra egyebekben a jelen Jótállási feltételek alkalmazandóak.

21. A hibás működés beálltától a Termék használóját (a Fogyasztót) kármegelőzési, kárelhárítási és kárenyhítési kötelezettség terheli a Polgári Törvénykönyv 6:144. és 6:525.§-i alapján. Ennek megfelelően a Termék kijavításáig, kérjük, gondoskodjon azon épület állagának megóvásáról, így különösen annak fűtéséről, illetve hűtéséről, továbbá használati a melegvíz biztosításáról, illetve pótlásáról, melyben a hibás Termék beszerelésre került, mivel a kármegelőzési, kárelhárítási és kárenyhítési kötelezettség felróható megszegéséből eredő károkat és költségeket sem az Eladó, sem az Importőr jótállás keretében nem téríti meg.
 
 

Jótállási feltételek a 2020. december 31. előtt vásárolt termékekhez

Az Immergas Hungária Kft. mint Importőr (a továbbiakban: Importőr), Magyarország területén az általa vagy a vele szerződéses viszonyban lévő kereskedői által a Fogyasztók számára értékesített termékekre a Ptk. 2013. évi V. törvény 6:171-173.§-ai, a 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet, valamint a 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és az alábbiak szerint vállal jótállást.

FONTOS: fűtő/hűtő termékeink működését külső tényezők befolyásolják (például a gáz vagy az égési levegő minősége/tisztasága, a fűtő/hűtő közeg megfelelősége/állapota, az alkalmazott fűtő/hűtő rendszer hidraulikai kialakítása és az állagmegóvás módszere (rendszerátmosás, tisztítás, szűrés, karbantartás).

Bármely meghibásodásra és/vagy nem megfelelő működésre, mely visszavezethető ezen külső tényezők nem megfelelőségére, az Importőr jótállást nem vállal és ebben az esetben az esetleges hibák kijavításának teljes költsége a Fogyasztót terheli.

A javítások során beépített alkatrészekre az Importőr CSAK AKKOR vállal jótállást, ha azt az Importőr hozta forgalomba Magyarországon.

Jótállási idők az egyes termékcsoportok tekintetében:

1) Gázüzemű központi fűtő és/vagy használati melegvíz előállító készülék vagy részegység esetén:
   a) az Importőr által biztosított jótállási idő a készülék üzembe helyezésének időpontjától számított 12 hónap, amennyiben az üzembe helyezés a vásárlás napjától számított legkésőbb 6 hónapon belül megtörténik;
   b) amennyiben az üzembe helyezés a vásárlás napjától számított 6 hónap után történik meg, a jótállási idő legkésőbb a vásárlás napjától számított 18. hónap végén lejár;
   c) amennyiben az üzembe helyezés a vásárlás napjától számított 18 hónapon belül nem történik meg, az Importőr a gázkészülékre további jótállást nem vállal;
   d) amennyiben a Fogyasztó az 1)a) vagy az 1)b) pontok szerinti jótállási idő lejárata után 1 hónapon belül, továbbá ezt követően minden 12 hónap elteltével a készülék javasolt karbantartását az Importőr által felhatalmazott szakszervizzel igazoltan elvégezteti, úgy az Importőr az 1)a) és 1)b) pontban írt jótállási idő elteltét követő naptól kezdődően, további 48 hónap időtartamra jótállást vállal a jelen Jótállási jegyben feltűntetett feltételek szerint;
   e) amennyiben az évenként javasolt karbantartás 12 hónap elteltével nem történik meg, az Importőr a gázkészülékre további jótállást nem vállal.

2) Gázüzemű központi fűtő és/vagy használati melegvíz előállító készülék gyárilag vagy a javítások alkalmával beépített alkatrészei:
Amennyiben az alkatrészt az Importőr által felhatalmazott Szakszerviz építette be, annak jótállási ideje a javítás időpontjától számított 12 hónap. Az Importőr nem vállal jótállást azokra az alkatrészekre, amelyek elhasználódása (kopása) a rendeltetésszerű használat mellett is természetes: anódrúd, elektróda, tömítő és szigetelő anyagok.

3) Rozsdamentes acélból készült indirekt használati melegvíz tárolók esetén: az Importőr által biztosított jótállási idő a víztároló részre a vásárlástól számított 10 év, a többi, burkolat alatt található szerelvényekre vásárlástól számított 24 hónap.

4) Zománcozott acélból készült indirekt használati melegvíz-, és fűtési puffertárolók esetén: az Importőr által biztosított jótállási idő a vásárlástól számított 12 hónap.

5) DIM fűtőköri modulok esetén: az Importőr által biztosított jótállási idő az üzembe helyezés időpontjától számított 12 hónap, de a vásárlástól számított maximum 18 hónap.

6) Ventilátoros levegő fűtő/hűtő modul és gázüzemű hőlégfúvók esetén:
   a) a készülék üzembe helyezésének időpontjától számított 12 hónap, de legfeljebb a vásárlástól számított 18 hónap;
   b) amennyiben az üzembe helyezés időpontját követő 12 hónap, vagy a vásárlástól számított 18 hónap leteltével 1 hónapon belül a készülék javasolt karbantartását az Importőr által feljogosított szakszervizzel igazoltan elvégezteti, úgy az Importőr a 6)a) pontban írt jótállási idő elteltét követő naptól kezdődően, további 12 hónap időtartamra jótállást vállal a jelen feltételek szerint.

7) Egyéb kiegészítőkre (pl. szobatermosztátokra, szabályozókra, kapcsolóórákra, égéstermék elvezető rendszerekre) az Immergas által biztosított jótállási idő a vásárlástól számított 12 hónap.

Kérjük, figyeljen az általános jótállási feltételekre, melyeket részletesen elolvashat a hátoldalon lévő bekezdésekben, valamint a www.immergas.hu weboldalon!
Ezek a feltételek a teljes, Jótállási jeggyel, valamint beüzemelési és karbantartási munkalapokkal igazolt jótállási időszakra is érvényesek! 

Általános jótállási feltételek

Az 1)a), 1)b), 1)d), 6)a) és 6)b) pontok szerinti jótállás érvényesítésének feltétele, hogy a termékek beüzemelését az Importőr által felhatalmazott szakszerviz (a továbbiakban Szakszerviz) végezze el. Ellenkező esetben az Importőr a jótállási kötelezettségei teljesítése alól mentesül! Az Importőr által feljogosított Szakszervizek aktuális listáját a www.immergas.hu weboldalon tekintheti meg.

A Szakszerviz által elvégzett beüzemelés, illetőleg a jótállási idő alatt végzett javítások tényét és időpontját a Szakszerviz képviselője a Jótállási jegyen tanúsítja aláírásával és bélyegzőjének használatával. A Szakszerviz ezen felül a karbantartások, valamint a beüzemelés és a javítások alkalmával elvégzett munkát részletesen (felhasznált anyagok, tüzeléstechnikai paraméterek, működési körülmények, egyéb megjegyzések) az általa kiállított és a Fogyasztó által igazolt Munkalapon rögzíti.

Továbbá a Fogyasztó a jótállási igényét az első évet követően az 1)b) vagy 6)b) pont szerint akkor érvényesítheti, ha a Forgalmazó által az értékesítéskor hitelesített, valamint a Szakszerviz által kitöltött Jótállási jegyet, a készülék üzembe helyezésének tényét igazoló munkalapot és a vásárlást igazoló számlát egyidejűleg, a javítást megkezdése előtt a Szakszerviznek bemutatja.

Ezért kérjük, ellenőrizze, hogy a Jótállási jegyen minden adat megfelelően van-e kitöltve (a Forgalmazó, a Beüzemelő, a Kivitelező adatai, bélyegzője és a dátumok).
A Jótállási jegy érvénytelen, ha az hiányosan van kitöltve vagy az azon lévő adatok valótlanok, illetve az adatok törlése, javítása, átírása állapítható meg.
Kérjük, hogy a Jótállási jegyet gondosan őrizze meg, és azt szíveskedjen érvényesíttetni a Forgalmazóval, valamint a Beüzemelő és a Kivitelező szakemberrel! Elveszett vagy érvénytelen Jótállási jegyet csak a vásárlást igazoló számlának vagy másolatának bemutatása esetén, a regisztrációs adatok alapján térítés ellenében pótol az Importőr, amennyiben az adott terméket az Immergas Hungária Kft. importálta.

A készülék üzembe helyezését, továbbá az 1)d) és 6)b) pontok szerinti jótállás feltételeként előírt évenkénti karbantartásokat a Fogyasztónak kell kérnie a Szakszerviztől. Az üzembe helyezés, a működéshez szükséges elektromos kábelek és csatlakozók telepítésének költségei, a karbantartás, valamint a karbantartás során felhasznált tömítő és szigetelő anyagok költsége, valamint a megfelelő működéshez szükséges elektródák és (amennyiben van) az anódrúd cseréjének költségei a Fogyasztót terhelik! Amennyiben az üzembe helyezés vagy a karbantartás a rendeltetésszerű használathoz szükséges működési feltételek hiányossága miatt meghiúsul, a megismételt kiszállás többletköltségei is a Fogyasztót terhelik.

A jótállási időn belül elvégzett javítás a Fogyasztó számára díjtalan, annak során csak új, gyári alkatrészek építhetőek be. Hibás készülék esetén a Szakszerviznek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést megfelelő határidőn belül a Fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül elvégezze. A készülék kijavítása esetén a jótállási idő meghosszabbodik azzal az idővel, amíg a hiba bejelentésétől a Fogyasztó a készüléket rendeltetésszerűen nem tudta használni. A készülék vagy annak jelentős részének cseréje esetén a kicserélt alkatrészre a jótállás időtartama újra kezdődik (jelentős résznek tekintendő a hőcserélő, az égő, a gázarmatúra, a szivattyú, a ventilátor, illetve a vezérlés).

Az Importőr csak akkor vállal jótállást az általa forgalomba hozott termékre, ha:

•    a terméket a hatályos jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően telepítették és a telepítés során a mellékelt kezelési és karbantartási útmutatóban leírtakat betartották;

•    a terméket a rendeltetése szerint, a mellékelt kezelési és karbantartási útmutató alapján működtették;

•    a jótálláshoz szükséges érvényes dokumentumok rendelkezésre állnak (érvényesített Jótállási jegy, üzembe helyezési munkalap, a vásárlást hitelt érdemlően bizonyító számla).


A jótállás érvényesítése

A termék meghibásodását a Fogyasztó köteles haladéktalanul a Szakszerviznek vagy az Importőrnek bejelenteni. A közlés késedelméből eredő károkért a Fogyasztó a felelős. A jótállás alapján történő kijavítás során a Szakszerviz jár el. Javítás esetében kérjük, ellenőrizze a Javítási szelvény(ek) megfelelő kitöltését.

A jótállás nem érvényesíthető azon hibákra, amelyek keletkezése:

•    a nem megfelelő szállításra, a nem rendeltetésszerű használatra, szakszerűtlen kezelésre, nem Szakszerviz által történő megfelelő alkatrész beépítésre, átalakításra;

•    helytelen tárolás vagy külső behatás következtében a készüléken keletkező mechanikai sérülésekre;

•    a készülékhez csatlakozó épületgépészeti rendszerre vagy villamos hálózatból származó káros hatásokra (pl.: szennyezettség, vízkőképződés, oxigéndiffúzió, nem megengedett adalék-anyagok alkalmazása, túlfeszültség, nem megfelelő víz-, vagy gáznyomás, nem megfelelően kiépített kondenzátum elvezetés, stb.);

•    nem megfelelő javításra;

•    nem gyári alkatrészek beszerelésére (gyári alkatrésznek minősül az Immergas Hungária Kft., mint Importőr által importált és közvetlenül vagy közvetetten értékesített alkatrész);

•    adott hiba észlelését követő késedelmes bejelentésére
vezethetőek vissza.


Az Immergas törekszik arra, hogy a termékben keletkezett hibát minél előbb, ésszerű határidőben elhárítsa, a hibát kijavítsa, vagy a hibás alkatrészt kicserélje. Ugyanakkor a hibás működés beálltától a termék használóját (a Fogyasztót) kármegelőzési, kárelhárítási és kárenyhítési kötelezettség terheli a Polgári Törvénykönyv 6:144. és 6:525.§-i alapján. Ennek megfelelően a termék kijavításáig kérjük gondoskodjon azon épület állagának megóvásáról, így különösen annak fűtéséről, illetve hűtéséről, továbbá használati a melegvíz biztosításáról, illetve pótlásáról, melyben a hibás termék beszerelésre került, mivel a kármegelőzési, kárelhárítási és kárenyhítési kötelezettség felróható megszegéséből eredő károkat és költségeket az Immergas nem téríti meg.

Amennyiben a készüléket nem Fogyasztónak tekinthető személy vásárolta, úgy - amennyiben a jótállási igénnyel összefüggésben kárigényt is érvényesít - a vevő részére kizárólag a termékben, mint a szolgáltatás tárgyában keletkezett kárt téríti meg az Immergas.

A Fogyasztó a termék kicserélését kérheti, ha:
•    a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 3 munkanapon belül a készülék meghibásodik;
•    a termék nem javítható;
•    a termék javítása a jogszabályban előírt határidőn belül nem készül el, vagy az a Fogyasztóra nézve aránytalan sérelemmel jár.

A csere jogosságáról az Importőr dönt az aktuális jogszabályokat figyelembe véve.
A jótállás a Fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.
Ha a meghibásodás jellege tekintetében vita keletkezne, az Importőr elsődlegesen a Gyártó szakvéleményét tekinti mérvadónak, melyet beszerez. A vitát eldöntő vizsgálat és szakvélemény díjköteles. Amennyiben a forgalomba hozott termék az előírt követelményeknek nem felel meg, a vizsgálat költsége az Importőrt terheli. Ha a Fogyasztó igényét határidőn túl jelentette be, továbbá, ha a hiba oka az átadás után keletkezett, (pl. rendeltetésellenes használat, helytelen kezelés vagy tárolás, elemi kár, erőszakos külső behatás) a vizsgálat költsége a Fogyasztót terheli. A minőségvizsgálat várható költségeiről a Fogyasztót az Importőr előzetesen tájékoztatja. Amennyiben a Fogyasztó kérésére az Importőr a szakvéleményt nem szerzi be, úgy a Fogyasztó közvetlenül is fordulhat a minőségvizsgáló szervhez, megfelelő dokumentumokkal alátámasztva (pl. a Vásárlók Könyvébe történő bejegyzés, jegyzőkönyv, stb.) eljárásának indokoltságát.

FIGYELEM! Üzembe helyezés előtt kérjük, hogy a készülék Használati útmutatóját és a Jótállási feltételeket figyelmesen olvassa el, mivel az azokban foglaltaktól való eltérés esetén, a jótállási időn belül az eltérésekből fakadó meghibásodások javítási költségei a Fogyasztót terhelik. A készülék és a szabályozók elektromos bekötését a meghibásodás, a balesetveszély és az életveszély elkerülése érdekében szakemberrel végeztesse!

Az átlagos értéket meghaladó vízkeménység esetén vízlágyító berendezés beépítése javasolt, mivel a vízkövesedésből adódó meghibásodások nem tartoznak a jótállás körébe (a víz keménységéről érdeklődjön a helyi vízszolgáltatónál). A gyártó által előírt vízminőségi követelmények, például a primer hőcserélő (kazántest) megfelelő működését befolyásoló paraméterek, mint a pH érték, a keménység, a vezetőképesség és a vízben oldott oxigén jelenlétével kapcsolatosan megadott határértékek betartása minden esetben kötelező!

Az üzembe helyezés előtt a teljes fűtési rendszert (ideértve az indirekt használati melegvíztároló fűtő-csőkígyóját is) át kell mosni a gázkazán szennyeződéstől (olaj, zsír, forraszanyag, törmelék, stb.) való meghibásodását elkerülendő, valamint szükség szerint megfelelő szűrő berendezést kell beépíteni a gázkazán elé (indirekt használati melegvíztároló esetén szükség esetén mindkét fűtőkörbe). Az átmosás tényét a kivitelezőnek írásos formában is igazolnia kell (lásd kivitelezői nyilatkozat).

Javasolt a fűtési rendszer erre a célra kifejlesztett vegyszerekkel történő átmosása, majd tisztavizes átöblítése és feltöltése, valamint karbantartó adalékanyagok alkalmazása! A gázkazán vízkövesedésének elkerülése érdekében a fűtési rendszert 8 NK°-nál (német keménységi fok) lágyabb vízzel kell feltölteni! A fentiek hiányára visszavezethető meghibásodások nem tartoznak a jótállás körébe! Fagyveszély esetén szükség lehet a fűtési rendszert a gyártó által jóváhagyott összetételű fagyálló folyadékkal feltölteni, melyről a gázkazán Használati útmutatójában talál információt. A rendszer átmosásához és feltöltéséhez szükséges vegyszerek alkalmazhatóságáról kérje ki az Importőr szakembereinek véleményét, valamint figyelmesen olvassa el a gázkazán Használati útmutatóját!
 

Oldal tetejére