ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
IMMERGAS Roadshow kapcsán végzett adatkezelésekhez

Bevezetés

Jelen adatkezelési tájékoztató az Immergas Hungária Kft. (a továbbiakban: IMMERGAS), mint adatkezelő által szervezett rendezvényen való részvétellel összefüggésben kezelt személyes adatkezelésekre vonatkozik. Az adatkezelési tájékoztató nem vonatkozik az olyan nem természetes személyekre, akik adataikat az IMMERGAS részére továbbítják, illetve megadják.

Az IMMERGAS számára kiemelt fontosságú a személyes adatok védelmének biztosítása, így társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy az Ön személyes adatait megóvja és azokat a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően kezelje.

Az adatkezelő

Adatkezelő megnevezése: IMMERGAS Hungária Kft.
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Rádió utca 1/B
Postacím: 2310 Szigetszentmiklós, Rádió utca 1/B
E-mail: immergas@immergas.hu
Telefon: 06 24 525 800
Adatvédelmi tisztviselő: Saldo Zrt.
Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: 06-1-237-9810, gdpr@saldo.hu

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

  1. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR) ;

  2. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.).

Az adatkezelés

1. Az eseményen készített fényképekkel, videófelvételekkel kapcsolatos adatkezelés

1.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Az IMMERGAS a rendezvény területén fényképfelvételeket készít és ezen fényképfelvételeket későbbi időpontban marketing célra felhasznál.

Képmás Az adatkezelés célja az IMMERGAS termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítése vizuális úton, marketing eszközökkel.

1.2. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, vagyis az IMMERGAS jogos üzleti érdeke. Az IMMERGAS megállapítja, hogy jogos üzleti érdeke, hogy a rendezvényein résztvevő természetes személyekről fénykép-, illetve videófelvételeket készítsen és azokat az 1.1. pontban foglalt célra felhasználja. A résztvevők az adatkezelésről jelen adatkezelési tájékoztató útján előzetes tájékoztatást kaptak.

1.3. Az adatkezelés időtartama

Az IMMERGAS az 1.1. pontban rögzített személyes adatot annak készítésétől számított 5 év elteltével helyreállíthatatlanul törli.

 

2. Kvízjátékkal kapcsolatos adatkezelés

2.1. Az érintettnek – vagyis Önnek – a Roadshow alkalmakon lehetősége van arra, hogy a rendezvény helyszínén nyereményszerzés céljából részt vegyen a Kvízjátékon és elérhetőségeit megadja az IMMERGAS részére. A játékban való részvétel opcionális, az nem feltétele a rendezvényen való részvételnek.

Név

A név megadása a Road-show kvízjátékában való részvételhez, a sorsoláson való részvételhez és a Nyertesek beazonosításához szükséges.

E-mail cím

Az e-mail cím (vagy a telefonszám) megadása elengedhetetlenül szükséges a Nyertesek értesítése érdekében, vagyis hogy az IMMERGAS a Nyertesekkel fel tudja venni a kapcsolatot.

Telefonszám

A telefonszám (vagy az email cím) megadása elengedhetetlenül szükséges a Nyertesek értesítése érdekében, vagyis hogy az IMMERGAS a Nyertesekkel fel tudja venni a kapcsolatot.

Cipőméret

A cipőméret megadása elengedhetetlenül szükséges a nyeremény kiosztásához, mivel a kvízjátékban Helly Hansen cipőt sorsolunk ki.

2.2. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

2.3. Az adatkezelés időtartama

Az IMMERGAS a személyes adatokat a kitöltött kvízlapokon az utolsó nyeremény kézbesítéséig kezeli. Amennyiben az érintett a hozzájárulását visszavonja, akkor haladéktalanul törli a személyes adatokat. Hozzájárulását az adatvédelmi tisztviselő fentebb megjelölt elérhetőségén eszközölt megkeresés útján tudja visszavonni.

 

3. Ajánlatkéréssel kapcsolatos adatkezelés

3.1. Az érintettnek – vagyis Önnek – lehetősége van arra, hogy a rendezvény helyszínén ajánlatkérés céljából elérhetőségeit megadja az IMMERGAS részére. Az ajánlatkérés opcionális, az nem feltétele a rendezvényen való részvételnek.

Név A név megadása annak érdekében szükséges, hogy az ajánlatkérő azonosítható legyen azon személyek közül, akik adott esetben többen egyazon e-mail címet adtak meg az ajánlatkérés során.
E-mail cím Az e-mail cím megadása elengedhetetlenül szükséges a fenti cél megvalósulása érdekében, vagyis hogy az IMMERGAS az ajánlatkérővel fel tudja venni a kapcsolatot.
Telefonszám A telefonszám megadása elengedhetetlenül szükséges a fenti cél megvalósulása érdekében, vagyis hogy az IMMERGAS az ajánlatkérővel fel tudja venni a kapcsolatot.

3.2. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

3.3. Az adatkezelés időtartama

Az IMMERGAS a személyes adatokat az ajánlatkérést követő szerződés létrejötte hiányában 1 évig kezeli. Amennyiben az érintett a hozzájárulását visszavonja, akkor haladéktalanul törli a személyes adatokat. Hozzájárulását az adatvédelmi tisztviselő fentebb megjelölt elérhetőségén eszközölt megkeresés útján tudja visszavonni.

Az adatokhoz való hozzáférés és adatbiztonsági intézkedések

A személyes adatokhoz az IMMERGAS munkavállalói férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében. Az IMMERGAS csak jogszabályban meghatározott módon és célból adja át az általa kezelt személyes adatokat más személyek számára. Így például, ha a rendőrség/ügyészség megkeresi az IMMERGAS-t, és a nyomozáshoz az adott személyes adatokat tartalmazó iratok továbbítását kéri.

Az IMMERGAS a megadott személyes adatokat székhelyén (2310 Szigetszentmiklós, Rádió u. 1/b.), illetve az alábbi adatfeldolgozó, mint szerverbérbeadó szerverén tárolja. Az IMMERGAS megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen (tűzfal, jelszavas belépés a számítógépekre, kidolgozott adatvédelmi dokumentáció, kijelölt adatvédelmi tisztviselő).

Adatfeldolgozó a szerverbérlés tekintetében:

Név: Numex Informatika Kft.
Székhely: 2360 Gyál, Petőfi Sándor utca 112.
Adószám: 13492702-2-13
Elérhetőség: info@numex.hu

Adatfeldolgozó az email küldés tekintetében:

Név: E.N.S. Informatikai és Rendszerintegrációs Zrt.
Székhely: 1106 Budapest, Fehér út 10. 2. ép. 2. em.
Adószám: 14032868-2-42
Elérhetőség: info@ens.hu

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

Az érintett jogosult arra, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatóban megadott elérhetőségeken keresztül az IMMERGAS-tól tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy

az IMMERGAS

  • milyen személyes adatait
  • milyen jogalapon
  • milyen cél miatt
  • mennyi ideig kezeli,

továbbá, hogy

  • az IMMERGAS kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait;
  • milyen forrásból származnak a személyes adatai (amennyiben nem az érintett bocsátotta azokat az IMMERGAS rendelkezésére
  • az IMMERGAS alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.

Az IMMERGAS az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében az IMMERGAS köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy a jelen adatkezelési tájékoztatóban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az IMMERGAS módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét). Az IMMERGAS a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

A törléshez való jog

Az érintett személy a jelen adatkezelési tájékoztatóban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az IMMERGAS-tól személyes adatainak a törlését.

A törlési kérelmet az IMMERGAS abban az esetben utasítja el, ha az IMMERGAS a személyes adatok kezelésére rendelkezik adatkezelési céllal és jogalappal az adatok további tárolására, felhasználására. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor az IMMERGAS a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az e célból megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti az érintettet.

A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az érintett személy a jelen adatkezelési tájékoztatóban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait az IMMERGAS zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az adat zárolását kérheti az érintett például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a képmását az IMMERGAS jogellenesen kezelte, azonban az általa kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a képmást az IMMERGAS ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig az IMMERGAS tovább tárolja a személyes adatot, ezt követően törli az adatokat.

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett személy jelen adatkezelési tájékoztatóban megadott elérhetőségeken keresztül saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az IMMERGAS a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben az IMMERGAS-nak kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy az IMMERGAS a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor - panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), vagy - lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve az IMMERGAS székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon. Az IMMERGAS székhelye szerint a perre a Budapest Környéki Törvényszék rendelkezik illetékességgel.

IMMERGAS Kft.

Oldal tetejére