2024.06.24.

20. Jubileumi Facebook nyereményjáték

20. Jubileumi Nyereményjáték

📣 Játssz, és nyerj! 📣

A nyereményjátékunkon 20 nyertest sorsolunk ki cégünk 20. születésnapjának jóvoltából, szóval semmiképp sem érdemes kimaradni belőle.

Mit kell tenned?
🔺 Keresd meg az elrejtett 3 szót🤫
🔺 Kommentben küldd el nekünk a megoldást

A játék időtartama: 2024.06.26. - 2024.07.03.
Sorsolás: 2024.07.04.

Adatkezelési tájékoztató a játékunkhoz

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

2024 Immergas Facebook nyereményjáték szabályzat

A játékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt!

I. A Szervező

Szervező: ARMADILLO DESIGN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 1043 Budapest, Csányi László utca 27. cégjegyzékszáma: 01-09-679169. Szervező végzi az Immergas nyereményjátékának - a továbbiakban: Játék - teljes körű lebonyolítását.

A nyertesek sorsolását, kiértesítését és a nyeremények kiosztását a Szervező kezeli. A résztvevők személyes adatainak feldolgozása, valamint az adatok egyeztetése a Szervező által fog történni.

II. Játékfeltételek

A játék egy fordulóból áll, amely során az Immergas Facebook oldalán 2024. június 26. és 2024. Július 3. közötti időszakban a nyereményjáték felhívó posztban leírtaknak megfelelően kisorsolásra kerül 20 db Immergas strand csomag.

A részvételhez a játékosoknak meg kell fejteniük a posztban szereplő szókeresőt, majd kommentelnük a benne elrejtett szöveget, a kommentszekciójába. A résztvevők között online sorsolás dönt a 20 db Nyertesről. A nyeremény nem átruházható és pénzre nem átváltható. A nyertesnek leellenőrizhető profillal kell rendelkeznie, amit személyazonossággal tud igazolni.

II/A. A Játékban való részvétel feltételei

A Játékban a 18. életévüket betöltött cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt.

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint az egyéb, a lebonyolításban közvetlenül résztvevő személyek és azok hozzátartozói és közeli hozzátartozói.

A Játékosok a Játékban történő részvételükkel maradéktalanul elfogadják a jelen Játékszabályzatban foglaltakat.

A Játékost terheli a saját részvételéhez szükséges technikai és egyéb feltételek megteremtése, fenntartása és az ezekből származó minden költség és felelősség viselése (így többek között: Internet kapcsolat díja, számítógép és szoftverek megvásárlása, működtetése).

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket, vagy magát a Játékot - akár annak időtartama alatt is - egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. Szervező jogosult bármely játékost a Játékból kizárni, különösen, ha a Játék kapcsán visszaélés, vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely játékos a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, vagy bármely módon rosszhiszeműen jár el. Szervező kizár minden, a Játék használatából eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést és kártalanítást.

A Játékban történő részvétellel összefüggő vitákkal kapcsolatosan a Szervező mindennemű felelősséget elhárít. A szervező nem vállal semmilyen felelősséget, és minden kártérítési igényt kizár a Játékban való részvétellel összefüggésben felmerült esetleges károkkal kapcsolatban. A Szervező nem felelős azokért, a nyertest vagy bármely harmadik felet érintő esetleges károkért vagy személyi sérülésekért, amelyek a nyeremény bármely módon történő felhasználásából adódnak.

A Szervező üzemelteti a Facebook közösségi hálón az Immergas hivatalos magyarországi oldalát, amely a https://www.facebook.com/immergashungaria/ alatt található. Amennyiben a Játékos az Facebook poszt alá kommentel, kifejezett hozzájárulását, hogy neve, illetve profilképe, az Immergas Facebook oldalán megjelenjen.

A Játékos a Játékban történő részvétellel megerősíti, hogy a jelen Játékszabályzatban foglaltakat maradéktalanul ismeri és magára nézve kötelezőként elfogadja.

II/B. A Játék menete

A részvételhez, a játékosoknak, a nyereményjátékot kihirdető Immergas által posztolt Facebook bejegyzésben szereplő szókeresőt kell meg fejteniük a játékosoknak, majd kommentelniük a benne elrejtett szöveget, a poszt kommentszekciójába. A résztvevők között online sorsolás dönt a Nyertesről. A nyeremény nem átruházható és pénzre nem átváltható. A nyertesnek leellenőrizhető profillal kell rendelkeznie, amit személyazonossággal tud igazolni.

 III. A Játék időtartama és a nyeremények

Játékidőtartama:2024.06.26-07.03.

A játékidőtartamát követően kisorsolásra kerül 20db Immergas strand csomag a résztvevők között 20 fő számára.
A játék menetének eleget tett játékosok között összesen 20db Nyertes kerül kisorsolásra. A Sorsolás dönt a Nyertesekről.

Az tekinthető Játékosnak, aki legalább 1 db Facebook kommentet megoszt, és eleget tett a posztban leírt feltételeknek, részt vesz a Játékban.

A Nyeremény készpénzre nem váltható és nem átruházható.

Nyeremények:

-        Hetente 20db Immergas strand csomag

IV. Nyertesek kiválasztása

A sorsolásra az alábbi időpontban kerül sor:

2024.07.04.

V. Értesítés, nyeremények átvétele

A Nyerteseket a Facebook segítségével értesítjük a következő módon: az Immergas Facebook poszt alatt kommentben értesíti a Nyertest. A kiértesített Facebook felhasználónak vissza kell jeleznie privát üzenetben a nyereményéért. A nyertes Játékos az értesítés kézhezvételétől számított 5 naptári napon belül köteles a Szervezővel felvenni a kapcsolatot a Nyeremény átvételének körülményeiről történő egyeztetés érdekében. A Szervező nem vállalja a felelősséget a Játékos hibás adatszolgáltatásából eredő elmaradásokért, károkért.

A nyereményeket a Szervező a Játék lezárását és a Nyertesekkel való egyeztetést követően 5 munkanapon belül a Nyertes rendelkezésére bocsátja. A sikertelen értesítés, illetve egyéb okok miatt át nem vett nyereményeket a Szervező szabadon felhasználhatja.

VI. A megosztott komment:

      nem lehet olyan, ami faji, nemzetiségi, vallási, világnézeti, nemi vagy politikai ellentéteket szít, illetve súlyos vagy széleskörű ellenállást vált ki,

      erőszakos és egyéb, a gyermekek fejlődését hátrányosan befolyásoló jeleneteket, kijelentéseket nem tartalmazhatnak,

      nem lehet pornográf, trágár, alpári, másokat lejárató tartalmú,

      nem bátoríthat egészségre ártalmas anyagok használatára,

      nem tartalmazhat burkolt vagy nyílt reklámot,

      nem tartalmazhat bűncselekményre vagy szabálysértésre, illetve más jogszabálysértésre való felbujtást,

      nem tartalmazhat jogosulatlan vagy tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatokat, vagy üzleti titkokat, szabadalmakat és védjegyeket, adatvédelmi törvénybe ütköző közléseket.

VII. Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Játékosok hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívják, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.

Az Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói, illetve az Adatkezelő megbízásából eljáró adatfeldolgozók részére is előírja.

VIII. Egyéb rendelkezések

Jelen Szabályzatra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései és a Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (GDPR) az irányadóak.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatot az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa.

A Játékos jelen szabályzat előírásain túl köteles megtartani a Facebookra vonatkozó felhasználási feltételeit.

Játékos, és Szervező kijelentik, hogy a Facebook Platform üzemeltetőjét teljes mértékben felmentik minden, jelen Játékkal kapcsolatos kártérítési, illetve jogi felelősség alól.

Szervező kijelenti, hogy jelen Játék – a Facebook Platform használatán túl – nem áll kapcsolatban a Facebookal, a promóciót a Facebook nem támogatja, ajánlja vagy szervezi.

 

Budapest, 2024. június 20.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Nyereményjáték-szervezés kapcsán végzett adatkezelésekhez

 

 

Bevezetés

 

Jelen adatkezelési tájékoztató az Immergas Hungária Kft. (a továbbiakban: IMMERGAS), mint adatkezelő által Facebook oldalán keresztül meghirdetett nyereményjátékkal összefüggésben kezelt személyes adatkezelésekre vonatkozik. Az adatkezelési tájékoztató nem vonatkozik az olyan nem természetes személyekre, akik adataikat az IMMERGAS részére továbbítják, illetve megadják.

 

Az IMMERGAS számára kiemelt fontosságú a személyes adatok védelmének biztosítása, így társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy az Ön személyes adatait megóvja és azokat a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően kezelje.

 

Az adatkezelő

 

Adatkezelő megnevezése: IMMERGAS Hungária Kft.  

Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Rádió utca 1/B

Postacím: 2310 Szigetszentmiklós, Rádió utca 1/B

E-mail: immergas@immergas.hu       

Telefon: 06 24 525 800

Adatvédelmi tisztviselő: Saldo Zrt.

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: 06-1-237-9810, gdpr@saldo.hu

 

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

 

 1. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR)

 

Az adatkezelés

 

 1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

 

Az IMMERGAS abból a célból kezeli az Ön személyes adatait, hogy

 

 1. lehetővé tegye nyereményjátékában való részvételt, valamint, hogy nyereménye esetén Önt értesítse a nyereményről, valamint annak átvételi módjáról.

A Facebook-on a kommentelés során megadott személyes adatok; jellemzően név, fénykép

A személyes adatok kezelésének célja, hogy Önt az IMMERGAS azonosítsa, mint a nyereményjátékban résztvevő személy és a nyeremény sorsolásában való részvételt biztosítsa, továbbá, hogy a nyertesként kisorsolt személlyel a kapcsolatot az Adatkezelő a közösségi médiafelületen keresztül felvegye.

Postázási adatok; név, postacím, telefonszám

Az adatkezelés célja, hogy a nyereményjáték nyertese számára az IMMERGAS a nyereményt eljuttassa.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja

 

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont).

 

 1. Az adatkezelés időtartama

 

Az IMMERGAS az 1.1. pontban rögzített személyes adatok közül a válaszadás során láthatóvá vált személyes adatait a nyereményjáték sorsolásának lezárását – vagyis 2021. december 12. napját - követően a nyeremény nyertes részére történő postázásáig kezeli. A kiválasztott nyertes postázási adatait a nyeremény postára adásának időpontjáig kezeli. A sorsolásra egyebekben a nyereményjáték szabályzata irányadó. A kisorsolandó nyeremény postázását követően a személyes adatok – egyéb adatkezelési jogalap hiányában – törlésre kerülnek.

 

Az adatokhoz való hozzáférés és adatbiztonsági intézkedések

 

A személyes adatokhoz az IMMERGAS munkavállalói-, valamint alábbi adatfeldolgozói férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében. Az IMMERGAS csak jogszabályban meghatározott módon és célból adja át az általa kezelt személyes adatokat más személyek számára. Így például, ha a rendőrség/ügyészség megkeresi az IMMERGAS-t, és a nyomozáshoz az adott személyes adatokat tartalmazó iratok továbbítását kéri.

 

Az IMMERGAS a megadott személyes adatokat székhelyén (2310 Szigetszentmiklós, Rádió u. 1/b.), illetve az alábbi adatfeldolgozó, mint szerverbérbeadó szerverén tárolja. Az IMMERGAS megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen (tűzfal, jelszavas belépés a számítógépekre, kidolgozott adatvédelmi dokumentáció, kijelölt adatvédelmi tisztviselő).

 

A nyereményjáték lebonyolításában részt vevő adatfeldolgozó részére az 1.1. pontban jelölt személyes adatok továbbításra kerülnek. Az adatfeldolgozóval az IMMERGAS adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést kötött.

 

Adatfeldolgozó a szerverbérlés tekintetében:

 

Név: Numex Informatika Kft.

Székhely: 2360 Gyál, Petőfi Sándor utca 112.

Adószám: 13492702-2-13

Elérhetőség: info@numex.hu

 

Adatfeldolgozó a nyereményjáték lefolytatása tekintetében:

 

Név: ARMADILLO DESIGN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhely: 1043 Budapest, Csányi László utca 27

Adószám: 01-09-679169

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

 

Ön jogosult arra, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonja. Ezt megteheti a gdpr@saldo.hu címre küldött üzenet-, vagy a 06-1-237-9810 telefonszámon történő kapcsolatfelvétel útján.

 

Az érintett jogosult arra, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatóban megadott elérhetőségeken keresztül az IMMERGAS-tól tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy

 

az IMMERGAS

 • milyen személyes adatait
 • milyen jogalapon
 • milyen cél miatt
 • mennyi ideig kezeli,

továbbá, hogy

 • az IMMERGAS kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait;
 • milyen forrásból származnak a személyes adatai (amennyiben nem az érintett bocsátotta azokat az IMMERGAS rendelkezésére
 • az IMMERGAS alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.

 

Az IMMERGAS az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében az IMMERGAS köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

 

 1. A helyesbítéshez való jog

 

Az érintett személy a jelen adatkezelési tájékoztatóban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az IMMERGAS módosítsa valamely személyes adatát. Az IMMERGAS a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

 

 1. A törléshez való jog

 

Az érintett személy a jelen adatkezelési tájékoztatóban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az IMMERGAS-tól az érintett hozzájárulása alapján kezelt személyes adatainak a törlését.

 

A törlési kérelmet az IMMERGAS abban az esetben utasítja el, ha az IMMERGAS a személyes adatok kezelésére az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is rendelkezik adatkezelési céllal és jogalappal az adatok további tárolására, felhasználására. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor az IMMERGAS a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az e célból megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti az érintettet.

 

 1. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

 

Az érintett személy a jelen adatkezelési tájékoztatóban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait az IMMERGAS zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az adat zárolását kérheti az érintett például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a beadványát az IMMERGAS jogellenesen kezelte, azonban az általa kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a beadványt az IMMERGAS ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig az IMMERGAS tovább tárolja a személyes adatot (például az adott beadványt), ezt követően törli az adatokat.

 

 1. A tiltakozáshoz való jog

 

Az érintett személy jelen adatkezelési tájékoztatóban megadott elérhetőségeken keresztül saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az IMMERGAS a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben az IMMERGAS-nak kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

 

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy az IMMERGAS a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor - panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), vagy - lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve az IMMERGAS székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon. Az IMMERGAS székhelye szerint a perre a Budapest Környéki Törvényszék rendelkezik illetékességgel.

 

IMMERGAS Kft.

 

Oldal tetejére