nyereményjáték
2022.09.20.

Szeptemberi Facebook nyereményjáték - LEZÁRULT!

Sajnos mostanság nem ritkák a szürke, hűvös napok - ám minden elviselhetőbb, ha egy Immergas kazán biztosítja az otthonod melegét! ♨️

Ha még csak fontolgatod a vásárlást, akkor addig is, nyerj egy puha és meleg pulóvert nyereményjátékunkon a Snickers felajánlásával! 🧥 

Mindössze annyi a dolgod, hogy a Facebookunkon található poszt megírod kommentben, hogy hány különbséget találtál a két kép között, és máris az esélyesek között vagy! 

👉 Játék időtartama: 2022.09.21 - 2022. 09.28.
👉 Sorsolás és eredményhirdetés: 2022. 09.29.

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT


„Immergas szeptemberi nyereményjáték” nyereményjáték


I. A Játékszabályzat hatálya


A jelen nyereményjáték szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) az „Immergas Hungária Kft.” (Cím: 2310 Szigetszentmiklós, Rádió utca 1/b.; Cg.: 13 09 100666; adószám: 13249872-2-13), mint a nyereményjáték szervezője (a továbbiakban: Szervező) adta ki a megrendezésre kerülő „Immergas szeptemberi nyereményjáték” nyereményjátékra vonatkozóan (a továbbiakban: Játék). A Játék a Facebook Rajongói oldalon meghirdetett posztban (a továbbiakban: Poszt) címen érhető el.


A Játékok lebonyolításával összefüggő, azok végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Positive by Hinora Group Kft. (székhelye: 1062 Budapest, Délibáb utca 29. cégjegyzékszáma: 01-09-739724) (a továbbiakban: Lebonyolító) látja el.


Jelen Szabályzat hatálya a Szervező által meghirdetett Játékra terjed ki, valamint azokra a résztvevőkre (a továbbiakban: Játékos), akik a jelen Szabályzatban meghatározott feltételeknek megfelelően részt vesznek a Játékban.


A Játékos a Játékban való részvétellel maradéktalanul elfogadja a jelen Szabályzat feltételeit, beleértve az adatkezelési rendelkezéseket is. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékban való részvétel előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a Játékszabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására kötelezettségek keletkeztetése vagy előnyök szerzése végett nem hivatkozhat. Amennyiben a Játékos a jelen Szabályzatban foglalt feltételekkel nem ért egyet, vagy az abban előírt feltételeknek nem felel meg, a Játékban nem jogosult részt venni.


II. A Játékban részt vevő személyek


A Játékban kizárólag azok a magyarországi állandó lakcímmel vagy magyarországi tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek vehetnek részt, akik 18. életévüket betöltötték, a Játék oldalán érvényes regisztrációval rendelkeznek.


A Játékban való részvételnek nem feltétele pénz fizetése, vagyoni érték nyújtása, vagy a Szervező bármely szolgáltatásának, termékének ellenérték fejében történő megvásárlása. Mindezek alapján a Játék tétfizetéshez nem kötött, így nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá. A játék nem minősül bejelentés-, vagy engedélyköteles szerencsejátéknak.


A Szervező az ingyenességet azáltal tudja fenntartani, hogy a Játékosok részére reklámozási (közvetlen üzletszerzései) tevékenységet folytat, a felhasználók által megadott adatok felhasználásával. A Szervező a részvételt ezen túlmenően további adatok megadásához kötheti. Az adatkezelés – az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint – reklámozási célokat is szolgál. Figyelemmel a fent írtakra, vagyis a szolgáltatás ingyenességére, a reklámozási célú adatkezeléshez való hozzájárulás a részvétel feltétele. A reklámok küldését a Játékos utólag megtilthatja.


A részvétel feltétele továbbá, hogy a Játékos a jelen Szabályzatot, valamint Adatkezelési tájékoztatót elfogadja, és hozzájáruljon személyes adatai Adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint történő kezeléséhez.


Egy Játékos csak egy alkalommal vehet részt a játékban. A részvétel további feltétele, hogy a Játékos által megadott adatok valósak legyenek. A Szervező fenntartja a jogot adategyeztetésre, a Játékos által megadott elérhetőségeken.


A játékban nem vehetnek részt a Szervező munkavállalói, a játék szervezésében közreműködő alvállalkozói, megbízottjai, ezek alkalmazottai, valamint a felsorolt személyek Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozói. A játékból ki vannak zárva továbbá a játék nyereményeit biztosító harmadik fél vezető tisztségviselői és a játék megvalósításában résztvevő munkavállalói, valamint ezen személyek Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozói.


A Szervező a Játékból kizárhatja azokat a Játékosokat, akik:

  • a kapcsolatfelvétel során valótlan adatokat adnak meg;
  • többször vesznek részt a játékban;
  • más személy adatait adják meg;
  • a jelen játékban, a Szervező, vagy partnere által szervezett bármely játékban, promócióban visszaélést követnek el;
  • a Szervezőt bármely módon megkárosítják, vagy erre törekszenek;
  • nyerési esélyeiket tisztességtelen eszközökkel növelik, ennek érdekében bármilyen informatikai visszaélést követnek el;
  • nyerési esélyeik, vagy nyereményeik növelése érdekében olyan informatikai alkalmazást használnak, amely bármely, a nyerési esélyt növelő cselekményt automatizál;
  • bármely más, jogszabályba ütköző módon megkísérlik befolyásolni a játék menetét;
  • jelen Szabályzat, vagy az Adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit sértik.

Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a kizárásra okot adó eseteket saját belátása szerint bírálja el.


A kizárt felhasználó adatait a Szervező törli, kivéve azon adatokat, amelyek szükségesek az újbóli részvétel megakadályozásához. A kizárt felhasználó a játékban a későbbiekben nem vehet részt.


III. A Játék lebonyolításának folyamata, jelentkezés és részvétel a Játékban


A Játékos úgy tud részt venni a Játékban, ha a Játék időtartama alatt a Posztban leírt utasításoknak megfelelően kommentet (továbbiakban: Pályázat) ír a Poszt alá.


Egy Játékos egy adott Játékban kizárólag 1 db Pályázattal jogosult részt venni (kivéve, ha a Szervező az adott Posztban ettől eltérően rendelkezik). Érvényes Pályázatnak az a Poszt alá beérkező komment minősül, mely valamilyen, felismerhető formában tartalmazza a két kép közötti 3 különbséget (fa, könyv, székláb).


Azok a Pályázatok, amelyek a jelen Játékszabályzatban és az adott Posztban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, az adott Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek. Szervező a nem valós adatokat megadó Játékosokat kizárhatja az adott Játékból. 


Lebonyolító kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját maguk által regisztrált Facebook profillal küldenek be az adott Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Facebook profilt, illetve nem saját e-mail címet vesz igénybe, a Játékokkal kapcsolatos, Facebook profil és e-mail fiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, illetve Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárnak. 


A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékok technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és a Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező, illetve a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárnak. 


A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése céljából a Szervező és a Lebonyolító megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost indoklás nélkül az adott Játékból kizárhatja.


Az adott Játékból vagy Játékokból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játékok szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, nem valós Facebook profillal vesznek részt, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékokban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.


A Játékok szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a Pályázatok, amelyek különösen, de nem kizárólagosan (i) obszcén szavakat tartalmaznak, (ii) szexuális tartalmúak, (iii) sértik a jó ízlést, (iv) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak, (v) az adott Játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőtől idegen feliratot tartalmaznak, (vi) internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek, (vii) reklám értékűek, (viii) a Szervező illetve a Lebonyolító jó hírnevét sértik, (ix) sértik valamely 3. személy szerzői jogát, (x) jogsértőek. A Pályázat tartalmáért a Játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Játékos viseli. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a Pályázattal kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a Játékosra áthárítani. Szervező és Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékos Pályázatát a Facebook Rajongói oldalról eltávolítsa és a Játékost az adott Játékból vagy Játékokból kizárja.


IV. A Játék időtartama


A Játék időtartama: 2022. szeptember 21. – 2022. szeptember 28.


Sorsolás és eredményhirdetés: 2022. szeptember 29.


A Játékosok a megjelölt kezdő és záró időpontok között tudnak a Játékban részt venni.


Lebonyolító az adott Játék időtartama alatt érvényesen beküldött Pályázatok közül a véletlenség elve alapján gépi sorsolással, a Commentpicker alkalmazás segítségével választ ki 1 db Pályázatot.


V. Nyeremények


A Játék során összesen 1 db nyeremény kerül kisorsolásra:

  • 1 db Snickers pulóver

VI. Nyertesek, pótnyertesek és értesítésük, a nyeremények átadása


Lebonyolító az adott Játék nyereményét a Játék meghirdetésével egyidejűleg, az adott Poszt alatti hozzászólásban teszi közzé (a továbbiakban: Nyeremény).

 
Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy az adott Játék időtartama alatt – a Játékosok Facebook Rajongói oldalon keresztül történő előzetes értesítése mellett – a Nyereményeket, valamint a Játékszabályzat tartalmát megváltoztassa, azokat az adott Nyereménnyel egyenértékű más nyereménytárggyal helyettesítse.


A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre nem váltható. Egy Játékos egy adott Játék teljes időtartama kizárólag 1 darab Nyereményre lehet jogosult. 


Lebonyolító a Nyeremények nyerteseit legkésőbb az adott sorsolást, illetve nyertes meghatározását követő 1 (egy) munkanapon belül értesíti a Facebook Rajongói oldalon lévő Játék posztjánál beküldött Pályázata alatt (a nyertes (tartaléknyertes) teljes neve kerül megjelenítésre), amelyhez valamennyi Játékos az adott Játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul (a továbbiakban: Értesítés). A nyertes Játékos a Facebook Rajongói oldalnak küldött Facebook privát üzenetben köteles az Értesítés kézhezvételét követő 1 munkanapon belül visszaigazolni az Értesítést, valamint a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges személyes adatait (teljes név, magyarországi lakcím, telefonszám) pontosan megadni. Amennyiben a nyertes a fenti határidőn belül az Értesítést nem igazolja vissza, vagy a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatait nem adja meg, úgy a nyertes Játékos Pályázata kizárásra kerül.


A Nyereményt a Szervező futárszolgálattal juttatja el az adott nyertesnek a Játékos által az Értesítés visszaigazolásakor megadott magyarországi címére. A Szervező a Nyeremény kézbesítését egyszer kísérli meg, az adott sorsolástól/nyertes meghatározásától számított 60 naptári napon belül. 


Szervező kizárja az adott Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a Pályázatán vagy az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt, Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.


A Játék végén 1 darab pótnyertes is kiválasztásra kerül. A pótnyertesek azok közül kerülnek ki, akik érvényes Pályázatot nyújtottak be a játék időtartama alatt.


VII. Egyéb rendelkezések


A nyeremények másra át nem ruházhatók és pénzre át nem válthatók.


A Szervező vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót, a nyeremények kézbesítésének költségét és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja. A Játék használata ingyenes, de a használat költségeit a Szervező nem biztosítja, az ezzel kapcsolatos költségeket a Játékosok saját maguk viselik.


Szervező a jelen Szabályzat egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. A Szervező a módosított szabályzatot közzéteszi, a módosítások csak a közzétételt követően hatályosak. A Szervező nem köteles arra, hogy a módosításokról külön értesítést küldjön a Játékosok részére. A felhasználók adatainak kezelésére külön adatkezelési tájékoztató vonatkozik, amely elérhető:  https://www.immergas.hu/nyeremenyjatek-adatkezelesi-tajekoztato


Amennyiben a Játék során visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a Játékból kizárja. Ilyen esetben a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.


A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Facebook oldalai technikai okokból időszakosan nem érhető(ek) el. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.


A Szervező nem vállal felelősséget a Játékost ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Játékos nem a kellő körültekintéssel járt el, valótlan, pontatlan adatokat adott meg, vagy a megadott adatok alapján nem volt elérhető.
A Játékosok panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül a Szervezőhöz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. A Szervező a hozzá benyújtott panaszokat megvizsgálja, és álláspontjáról, megtett intézkedéseiről a Játékost tájékoztatja.


A Játékos adatkezeléssel kapcsolatos jogairól az Adatkezelési tájékoztató ad tájékoztatást. A személyes adatok védelmének körén kívül eső panaszaival a Játékos fordulhat a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz, továbbá igénye érvényesítése érdekében keresetet terjeszthet elő a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz.


A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog.


Budapest, 2022. szeptember 21.
 

Oldal tetejére