nyereményjáték
2022.07.05.

Júliusi nyereményjáték az Immergasnál! - LEZÁRULT!

Júliusi nyereményjátékunk lezárult, gratulálunk a szerencsés Nyertesnek!

Mi az Immergas-nál szerettük volna, ha a nyári mindennapjaid gondtalanul telnek. Ennek megkönnyítése érdekében, pedig úgy gondoltuk nincs is jobb megoldás, mint szervezni egy izgalmas nyereményjátékot! 


A játékban való részvételhez nincs más dolgod, mint megválaszolni a Facebook oldalunkon található poszt kérdését! 💡

Adatkezelési tájékoztató a Játékunkhoz


A helyesen válaszolók között kisorsolunk egy Metabo hűtőládát, amely segítségével könnyen szállíthatod a hűsítő finomságaidat bárhová is vezessen utad.


A játék időtartama: 2022.07.08.- 2022.07.17.


Sorsolás: 2022.07.18.

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

„Immergas júliusi nyereményjáték” nyereményjáték


I. A Játékszabályzat hatálya


A jelen nyereményjáték szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) az „Immergas Hungária Kft.” (Cím: 2310 Szigetszentmiklós, Rádió utca 1/b.; Cg.: 13 09 100666; adószám: 13249872-2-13), mint a nyereményjáték szervezője (a továbbiakban: Szervező) adta ki a megrendezésre kerülő „Immergas júliusi nyereményjáték” nyereményjátékra vonatkozóan (a továbbiakban: Játék). A Játék a Facebook Rajongói oldalon meghirdetett posztban (a továbbiakban: Poszt) címen érhető el.


A Játékok lebonyolításával összefüggő, azok végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Positive by Hinora Group Kft. (székhelye: 1062 Budapest, Délibáb utca 29. cégjegyzékszáma: 01-09-739724) (a továbbiakban: Lebonyolító) látja el.


Jelen Szabályzat hatálya a Szervező által meghirdetett Játékra terjed ki, valamint azokra a résztvevőkre (a továbbiakban: Játékos), akik a jelen Szabályzatban meghatározott feltételeknek megfelelően részt vesznek a Játékban.


A Játékos a Játékban való részvétellel maradéktalanul elfogadja a jelen Szabályzat feltételeit, beleértve az adatkezelési rendelkezéseket is. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékban való részvétel előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a Játékszabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására kötelezettségek keletkeztetése vagy előnyök szerzése végett nem hivatkozhat. Amennyiben a Játékos a jelen Szabályzatban foglalt feltételekkel nem ért egyet, vagy az abban előírt feltételeknek nem felel meg, a Játékban nem jogosult részt venni.


II. A Játékban részt vevő személyek


A Játékban kizárólag azok a magyarországi állandó lakcímmel vagy magyarországi tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek vehetnek részt, akik 18. életévüket betöltötték, a Játék oldalán érvényes regisztrációval rendelkeznek.


A Játékban való részvételnek nem feltétele pénz fizetése, vagyoni érték nyújtása, vagy a Szervező bármely szolgáltatásának, termékének ellenérték fejében történő megvásárlása. Mindezek alapján a Játék tétfizetéshez nem kötött, így nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá. A játék nem minősül bejelentés-, vagy engedélyköteles szerencsejátéknak.


A Szervező az ingyenességet azáltal tudja fenntartani, hogy a Játékosok részére reklámozási (közvetlen üzletszerzései) tevékenységet folytat, a felhasználók által megadott adatok felhasználásával. A Szervező a részvételt ezen túlmenően további adatok megadásához kötheti. Az adatkezelés – az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint – reklámozási célokat is szolgál. Figyelemmel a fent írtakra, vagyis a szolgáltatás ingyenességére, a reklámozási célú adatkezeléshez való hozzájárulás a részvétel feltétele. A reklámok küldését a Játékos utólag megtilthatja.


A részvétel feltétele továbbá, hogy a Játékos a jelen Szabályzatot, valamint Adatkezelési tájékoztatót elfogadja, és hozzájáruljon személyes adatai Adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint történő kezeléséhez.


Egy Játékos csak egy alkalommal vehet részt a játékban. A részvétel további feltétele, hogy a Játékos által megadott adatok valósak legyenek. A Szervező fenntartja a jogot adategyeztetésre, a Játékos által megadott elérhetőségeken.


A játékban nem vehetnek részt a Szervező munkavállalói, a játék szervezésében közreműködő alvállalkozói, megbízottjai, ezek alkalmazottai, valamint a felsorolt személyek Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozói. A játékból ki vannak zárva továbbá a játék nyereményeit biztosító harmadik fél vezető tisztségviselői és a játék megvalósításában résztvevő munkavállalói, valamint ezen személyek Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozói.


A Szervező a Játékból kizárhatja azokat a Játékosokat, akik:

 

 • a kapcsolatfelvétel során valótlan adatokat adnak meg;
 • többször vesznek részt a játékban;
 • más személy adatait adják meg;
 • a jelen játékban, a Szervező, vagy partnere által szervezett bármely játékban, promócióban visszaélést követnek el;
 • a Szervezőt bármely módon megkárosítják, vagy erre törekszenek;
 • nyerési esélyeiket tisztességtelen eszközökkel növelik, ennek érdekében bármilyen informatikai visszaélést követnek el;
 • nyerési esélyeik, vagy nyereményeik növelése érdekében olyan informatikai alkalmazást használnak, amely bármely, a nyerési esélyt növelő cselekményt automatizál;
 • bármely más, jogszabályba ütköző módon megkísérlik befolyásolni a játék menetét;
 • jelen Szabályzat, vagy az Adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit sértik.

Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a kizárásra okot adó eseteket saját belátása szerint bírálja el.


A kizárt felhasználó adatait a Szervező törli, kivéve azon adatokat, amelyek szükségesek az újbóli részvétel megakadályozásához. A kizárt felhasználó a játékban a későbbiekben nem vehet részt.


III. A Játék lebonyolításának folyamata, jelentkezés és részvétel a Játékban


A Játékos úgy tud részt venni a Játékban, ha a Játék időtartama alatt a Posztban leírt utasításoknak megfelelően kommentet (továbbiakban: Pályázat) ír a Poszt alá.


Egy Játékos egy adott Játékban kizárólag 1 db Pályázattal jogosult részt venni (kivéve, ha a Szervező az adott Posztban ettől eltérően rendelkezik). Érvényes Pályázatnak az a Poszt alá beérkező komment minősül, mely valamilyen, felismerhető formában tartalmazza a „a.) levegő-víz” megfejtést.


Azok a Pályázatok, amelyek a jelen Játékszabályzatban és az adott Posztban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, az adott Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek. Szervező a nem valós adatokat megadó Játékosokat kizárhatja az adott Játékból. 


Lebonyolító kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját maguk által regisztrált Facebook profillal küldenek be az adott Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Facebook profilt, illetve nem saját e-mail címet vesz igénybe, a Játékokkal kapcsolatos, Facebook profil és e-mail fiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, illetve Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárnak. 


A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékok technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és a Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező, illetve a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárnak. 


A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése céljából a Szervező és a Lebonyolító megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost indoklás nélkül az adott Játékból kizárhatja.


Az adott Játékból vagy Játékokból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játékok szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, nem valós Facebook profillal vesznek részt, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékokban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.


A Játékok szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a Pályázatok, amelyek különösen, de nem kizárólagosan (i) obszcén szavakat tartalmaznak, (ii) szexuális tartalmúak, (iii) sértik a jó ízlést, (iv) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak, (v) az adott Játék témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőtől idegen feliratot tartalmaznak, (vi) internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek, (vii) reklám értékűek, (viii) a Szervező illetve a Lebonyolító jó hírnevét sértik, (ix) sértik valamely 3. személy szerzői jogát, (x) jogsértőek. A Pályázat tartalmáért a Játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Játékos viseli. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a Pályázattal kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a Játékosra áthárítani. Szervező és Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Játékos Pályázatát a Facebook Rajongói oldalról eltávolítsa és a Játékost az adott Játékból vagy Játékokból kizárja.


IV. A Játék időtartama


A Játék időtartama: 2022. július 8. – 2022. július 17.


Sorsolás és eredményhirdetés: 2022. július 18.


A Játékosok a megjelölt kezdő és záró időpontok között tudnak a Játékban részt venni.


Lebonyolító az adott Játék időtartama alatt érvényesen beküldött Pályázatok közül a véletlenség elve alapján gépi sorsolással, a Commentpicker alkalmazás segítségével választ ki 1 db Pályázatot.


V. Nyeremények


A Játék során összesen 1 db nyeremény kerül kisorsolásra:

 

 • 1 db Metabo hűtőláda

VI. Nyertesek, pótnyertesek és értesítésük, a nyeremények átadása


Lebonyolító az adott Játék nyereményét a Játék meghirdetésével egyidejűleg, az adott Poszt alatti hozzászólásban teszi közzé (a továbbiakban: Nyeremény). 


Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy az adott Játék időtartama alatt – a Játékosok Facebook Rajongói oldalon keresztül történő előzetes értesítése mellett – a Nyereményeket, valamint a Játékszabályzat tartalmát megváltoztassa, azokat az adott Nyereménnyel egyenértékű más nyereménytárggyal helyettesítse.


A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre nem váltható. Egy Játékos egy adott Játék teljes időtartama kizárólag 1 darab Nyereményre lehet jogosult. 


Lebonyolító a Nyeremények nyerteseit legkésőbb az adott sorsolást, illetve nyertes meghatározását követő 1 (egy) munkanapon belül értesíti a Facebook Rajongói oldalon lévő Játék posztjánál beküldött Pályázata alatt (a nyertes (tartaléknyertes) teljes neve kerül megjelenítésre), amelyhez valamennyi Játékos az adott Játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul (a továbbiakban: Értesítés). A nyertes Játékos a Facebook Rajongói oldalnak küldött Facebook privát üzenetben köteles az Értesítés kézhezvételét követő 1 munkanapon belül visszaigazolni az Értesítést, valamint a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges személyes adatait (teljes név, magyarországi lakcím, telefonszám) pontosan megadni. Amennyiben a nyertes a fenti határidőn belül az Értesítést nem igazolja vissza, vagy a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatait nem adja meg, úgy a nyertes Játékos Pályázata kizárásra kerül.


A Nyereményt a Szervező futárszolgálattal juttatja el az adott nyertesnek a Játékos által az Értesítés visszaigazolásakor megadott magyarországi címére. A Szervező a Nyeremény kézbesítését egyszer kísérli meg, az adott sorsolástól/nyertes meghatározásától számított 60 naptári napon belül. 


Szervező kizárja az adott Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a Pályázatán vagy az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt, Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.


A Játék végén 1 darab pótnyertes is kiválasztásra kerül. A pótnyertesek azok közül kerülnek ki, akik érvényes Pályázatot nyújtottak be a játék időtartama alatt.


VII. Egyéb rendelkezések


A nyeremények másra át nem ruházhatók és pénzre át nem válthatók.


A Szervező vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót, a nyeremények kézbesítésének költségét és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja. A Játék használata ingyenes, de a használat költségeit a Szervező nem biztosítja, az ezzel kapcsolatos költségeket a Játékosok saját maguk viselik.


Szervező a jelen Szabályzat egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. A Szervező a módosított szabályzatot közzéteszi, a módosítások csak a közzétételt követően hatályosak. A Szervező nem köteles arra, hogy a módosításokról külön értesítést küldjön a Játékosok részére. A felhasználók adatainak kezelésére külön adatkezelési tájékoztató vonatkozik, amely elérhető:  https://www.immergas.hu/nyeremenyjatek-adatkezelesi-tajekoztato


Amennyiben a Játék során visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a Játékból kizárja. Ilyen esetben a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.


A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Facebook oldalai technikai okokból időszakosan nem érhető(ek) el. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.


A Szervező nem vállal felelősséget a Játékost ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Játékos nem a kellő körültekintéssel járt el, valótlan, pontatlan adatokat adott meg, vagy a megadott adatok alapján nem volt elérhető.
A Játékosok panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül a Szervezőhöz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. A Szervező a hozzá benyújtott panaszokat megvizsgálja, és álláspontjáról, megtett intézkedéseiről a Játékost tájékoztatja.


A Játékos adatkezeléssel kapcsolatos jogairól az Adatkezelési tájékoztató ad tájékoztatást. A személyes adatok védelmének körén kívül eső panaszaival a Játékos fordulhat a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz, továbbá igénye érvényesítése érdekében keresetet terjeszthet elő a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz.


A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog


Budapest, 2022. július 8.

 

Adatkezelési tájékoztató a Facebook nyereményjátékok adatkezeléséhez

 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Nyereményjáték-szervezés kapcsán végzett adatkezelésekhez

 

 

Bevezetés

 

Jelen adatkezelési tájékoztató az Immergas Hungária Kft. (a továbbiakban: IMMERGAS), mint adatkezelő által Facebook oldalán keresztül meghirdetett nyereményjátékkal összefüggésben kezelt személyes adatkezelésekre vonatkozik. Az adatkezelési tájékoztató nem vonatkozik az olyan nem természetes személyekre, akik adataikat az IMMERGAS részére továbbítják, illetve megadják.

 

Az IMMERGAS számára kiemelt fontosságú a személyes adatok védelmének biztosítása, így társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy az Ön személyes adatait megóvja és azokat a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően kezelje.

 

Az adatkezelő

 

Adatkezelő megnevezése: IMMERGAS Hungária Kft.  

Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Rádió utca 1/B

Postacím: 2310 Szigetszentmiklós, Rádió utca 1/B

E-mail: immergas@immergas.hu       

Telefon: 06 24 525 800

Adatvédelmi tisztviselő: Saldo Zrt.

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: 06-1-237-9810, gdpr@saldo.hu

 

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

 

 1. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR)

 

Az adatkezelés

 

  1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

 

Az IMMERGAS abból a célból kezeli az Ön személyes adatait, hogy

 

 1. lehetővé tegye nyereményjátékában való részvételt, valamint, hogy nyereménye esetén Önt értesítse a nyereményről, valamint annak átvételi módjáról.

A Facebook-on a kommentelés során megadott személyes adatok; jellemzően név, fénykép

A személyes adatok kezelésének célja, hogy Önt az IMMERGAS azonosítsa, mint a nyereményjátékban résztvevő személy és a nyeremény sorsolásában való részvételt biztosítsa, továbbá, hogy a nyertesként kisorsolt személlyel a kapcsolatot az Adatkezelő a közösségi médiafelületen keresztül felvegye.

Postázási adatok; név, postacím, telefonszám

Az adatkezelés célja, hogy a nyereményjáték nyertese számára az IMMERGAS a nyereményt eljuttassa.

 

  1. Az adatkezelés jogalapja

 

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont).

 

  1. Az adatkezelés időtartama

 

Az IMMERGAS az 1.1. pontban rögzített személyes adatok közül a válaszadás során láthatóvá vált személyes adatait a nyereményjáték sorsolásának lezárását – vagyis 2021. december 12. napját - követően a nyeremény nyertes részére történő postázásáig kezeli. A kiválasztott nyertes postázási adatait a nyeremény postára adásának időpontjáig kezeli. A sorsolásra egyebekben a nyereményjáték szabályzata irányadó. A kisorsolandó nyeremény postázását követően a személyes adatok – egyéb adatkezelési jogalap hiányában – törlésre kerülnek.

 

Az adatokhoz való hozzáférés és adatbiztonsági intézkedések

 

A személyes adatokhoz az IMMERGAS munkavállalói-, valamint alábbi adatfeldolgozói férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében. Az IMMERGAS csak jogszabályban meghatározott módon és célból adja át az általa kezelt személyes adatokat más személyek számára. Így például, ha a rendőrség/ügyészség megkeresi az IMMERGAS-t, és a nyomozáshoz az adott személyes adatokat tartalmazó iratok továbbítását kéri.

 

Az IMMERGAS a megadott személyes adatokat székhelyén (2310 Szigetszentmiklós, Rádió u. 1/b.), illetve az alábbi adatfeldolgozó, mint szerverbérbeadó szerverén tárolja. Az IMMERGAS megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen (tűzfal, jelszavas belépés a számítógépekre, kidolgozott adatvédelmi dokumentáció, kijelölt adatvédelmi tisztviselő).

 

A nyereményjáték lebonyolításában részt vevő adatfeldolgozó részére az 1.1. pontban jelölt személyes adatok továbbításra kerülnek. Az adatfeldolgozóval az IMMERGAS adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést kötött.

 

Adatfeldolgozó a szerverbérlés tekintetében:

 

Név: Numex Informatika Kft.

Székhely: 2360 Gyál, Petőfi Sándor utca 112.

Adószám: 13492702-2-13

Elérhetőség: info@numex.hu

 

Adatfeldolgozó a nyereményjáték lefolytatása tekintetében:

 

Név: Positive by Hinora Group Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1062 Budapest, Délibáb utca 29.

Adószám: 13523439-2-42

Elérhetőség: bhinora@mediadrive.hu

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

 

Ön jogosult arra, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonja. Ezt megteheti a gdpr@saldo.hu címre küldött üzenet-, vagy a 06-1-237-9810 telefonszámon történő kapcsolatfelvétel útján.

 

Az érintett jogosult arra, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatóban megadott elérhetőségeken keresztül az IMMERGAS-tól tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy

 

az IMMERGAS

 • milyen személyes adatait
 • milyen jogalapon
 • milyen cél miatt
 • mennyi ideig kezeli,

továbbá, hogy

 • az IMMERGAS kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait;
 • milyen forrásból származnak a személyes adatai (amennyiben nem az érintett bocsátotta azokat az IMMERGAS rendelkezésére
 • az IMMERGAS alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.

 

Az IMMERGAS az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében az IMMERGAS köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

 

  1. A helyesbítéshez való jog

 

Az érintett személy a jelen adatkezelési tájékoztatóban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az IMMERGAS módosítsa valamely személyes adatát. Az IMMERGAS a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

 

  1. A törléshez való jog

 

Az érintett személy a jelen adatkezelési tájékoztatóban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az IMMERGAS-tól az érintett hozzájárulása alapján kezelt személyes adatainak a törlését.

 

A törlési kérelmet az IMMERGAS abban az esetben utasítja el, ha az IMMERGAS a személyes adatok kezelésére az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is rendelkezik adatkezelési céllal és jogalappal az adatok további tárolására, felhasználására. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor az IMMERGAS a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az e célból megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti az érintettet.

 

  1. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

 

Az érintett személy a jelen adatkezelési tájékoztatóban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait az IMMERGAS zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az adat zárolását kérheti az érintett például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a beadványát az IMMERGAS jogellenesen kezelte, azonban az általa kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a beadványt az IMMERGAS ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig az IMMERGAS tovább tárolja a személyes adatot (például az adott beadványt), ezt követően törli az adatokat.

 

  1. A tiltakozáshoz való jog

 

Az érintett személy jelen adatkezelési tájékoztatóban megadott elérhetőségeken keresztül saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az IMMERGAS a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben az IMMERGAS-nak kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

 

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy az IMMERGAS a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor - panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), vagy - lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve az IMMERGAS székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon. Az IMMERGAS székhelye szerint a perre a Budapest Környéki Törvényszék rendelkezik illetékességgel.

 

IMMERGAS Kft.

Oldal tetejére